خانه

سوابق مدیریتی جناب آقای دکتر نجفی

شهر مشهد:
١-مشاورمعاون وزير نيرو و رييس امورمجلس سازمانهاي اب شهري و روستايي كشور


٢-مديركل حراست شركتهاي اب شهري و روستايي كشور


٣-مدير كل حوزه رياست مركز جهاني علوم اسلامي زير نظر دفتر مقام معظم رهبري


٤-رياست عقيدتي سياسي سازمان امنيت سپاه تهران


٥-نماينده وزير نيرو و عضو هيات بدوي رسيدگي به تخلفات كاركنان


٦-رياست حراست شركت آب استان خراسان بزرگ و مشهدمقدس


٧-قايم مقام دبيركل اتحادیه بيمه گران كشور


٨- نايب رئيس فدراسيون ورزش هاى رزمى wkf كل قاره آسيا


٩- رئيس كميته قضائى و انضباطى فدراسيون ورزش هاى رزمى wkf در كشور


١٠-مشاور مدير عامل توليد برق توس مشهد


١١- مشاور رئيس دانشگاه علمى و كاربردى شهردارى تهران


١٢- مشاوررئيس دانشگاه وزارت نيرو در خراسان


١٣-مشاورمديرعامل تعاوني مسكن مجلس شوراي اسلامي


١٤-مشاورعالي مديرعامل تعاوني مسكن شوراي نگهبان كشور


١٥-مشاوررييس هيات مديره بانك ايران زمين كشور


١٦-رييس امورايثارگران شركت اب استان خراسان بزرگ


١٧-دبيركل حراستهاي منطقه دركشور(استانهاي خراسان شمالي ،رضوي،جنوبي وسمنان)

نايب رئيس فدراسيون ورزش هاى رزمى wkf كل قاره آسيا

رئيس كميته قضائى و انضباطى فدراسيون ورزش هاى رزمى wkf در كشو

مديركل حراست شركتهاي اب شهري و روستايي كشور

مديركل حراست شركتهاي اب شهري و روستايي كشور

مديركل حوزه رياست مركزجهاني علوم اسلامي وابسته به دفترمقام معظم رهبري

رياست حراست شركت ابفاي مشهد

مدرس دروس عالي عقيدتي درسپاه پاسداران