زندگی نامه

دکتر جواد نجفی

جواد نجفی

روزنيمه شعبان همزمان باولادت حضرت وليعصر(عج) درشهرمشهد مقدس درخانواده اي مذهبي ديده به جهان گشوده ودوران تحصيلات ابتدايي رادردبستان شهيدصداقت مشهدطي كرده وپس از آن دوران راهنمايي رادرمدرسه راهنمايي شهيدتدين ادامه دادم.....

دوران تحصيل


 درمدرسه راهنمايي به عنوان شاگرداول درسطح ناحيه ٤مشهدشناخته شدم وبه اردوگاه شهيدهاشمي نژادمشهدبه مدت يك هفته باشاگردان ممتازنواحي ديگرمشهدعازم شدم ودرانجا پس ازرقابتي سنگين به عنوان شاگرممتازو نمونه استان خراسان انتخاب شده وبه همراه تعدادي ازدانش اموزان ممتازشهرهاي ديگركشورعازم اردوگاه شهيدباهنرتهران شدم درمدت ده روزيكه درتهران حضورداشتم علاوه برفراگيري اموزشهاي تؤوري بافرهنگ جبهه وجنگ نيزمرااشنانموده ومقدمات ايجادجرقه هاي دفاع مقدس وجبهه وجنگ رادرمن فراهم كردند ......

ملاقات محضرامام امت(ره)

ضمن ملاقاتي كه خداوندتبارك وتعالي عنايت فرمودبه محضرامام امت(ره) شرفياب شده وباحضوردرمحضران امام بزرگواروگرفتن انرژي ازآن زعيم ورهبرفرزانه مسيرانقلابي وسياسي خودم راازان منبع نوراني كسب نمودم 

پس ازبازگشت به شهرمشهدبنابه درخواست اموزش وپرورش به عنوان مسيول برگزاري اردوي دانش اموزان نخبه مدارس مشهدعازم اردوگاه گلمكان مشهدشدم وطي ده روزحضوردراردوگاه وهمراهي بادانش اموزان ممتازوانتقال تجربيات اردوهاي گذشته به هم سن وسالهاي خودم روحيه بسيجي بودن رادرضميرخودم باعنايت حضرت امام(رض) ايجادكردم

پس ازطي دوران راهنمايي وارددبيرستان شهيدجباريان مشهدشده ودررشته علوم تجربي ادامه تحصيل داده وهمزمان دربسيج مسجدجوادالايمه مشهدكه اخوي بزرگترم درانجابه عنوان رزمنده وجانبازحضورداشتندفعاليتم رااغازكردم .....

عازم به جبهه هاي نبردحق عليه باطل

سال دوم تجربي ضمن انتخاب به عنوان فرمانده بسيج ازطرف سپاه مشهدعازم جبهه هاي نبردحق عليه باطل شدم ودريگان غواصي واطلاعات عمليات وگردان خط شكن درلشگرپنج نصرمشهددرمنطقه عملياتي اروندوشلمچه بارهاحضورپيداكرده وباعزيزان بسيجي محشورشدم

پس ازدوران دفاع مقدس كه ايام عزت وسربلندي جوانان شبيه من بودوبنابه فرمايش حضرت امام(ره)جبهه دانشگاه انسان سازي بودبه دنبال شرايطي ميگشتم تابتوانم همان ايام رازنده نگهدارم لذاباتعدادي ازدوستان جبهه وجنگ واردحوزه علميه قم شدم

حوزه علميه قم

دوران تحصيل درحوزه علميه قم دوران ارزشمندي براي

حقيربودكه راه درست زندگي كردن رابه من اموخت راهيكه بسيارپر پيچ و خم بود

بعدازطي دروس دوران دبيرستان درمجتمع رزمندگان درامتحانات ورودي حوزه علميه قم شركت كرده وباكسب امتيازلازم واردحوزه علميه شده ودرمدرسه حقاني كه نزديك حرم مطهرحضرت معصومه(س) ميباشددرس راشروع نمودم .همزمان بافراگيري دروس حوزه مسيوليت واحدفرهنگي حوزه،ومسيوليت فروشگاه تعاوني مصرف طلاب رابرعهده گرفتم ودرسال ١٣٦٩كه اولين سال حضورم درحوزه علميه بودمصادف شدباشروع جنگ عراق وكويت وحمله امريكا به عراق (مرحله اول)وحسب دستورمقام معظم رهبري گردانهاي سپاه پاسداران ازتيپ ٨٣امام جعفرصادق(ع)جهت جنگ احتمالي ايران وامريكااماده اعزام شدند حقيرحسب فرمايش امام خامنه اي سرازپانشناخته عازم جبهه شده ودرمحل پادگان پنج طبقه هاي اهوازبه همراه تعدادزيادي ازطلاب حوزه علميه اموزشهاي جنگهاي چريكي ودريايي رادرفرصتي بسياركوتاه (چهل روز) فراگرفتيم ودرمنطقه عملياتي اماده حمله به ناوهاي متجاوزامريكاشديم وطي مانوري دندانشكن به امريكا وكشورهاي ديگرحضورنيروهاي انقلاب رابه تصوير كشانيديم وبرگ زريني درجمهوري اسلامي ثبت كرديم

مديركل حوزه رياست مركزجهاني علوم اسلامي وابسته به دفترمقام معظم رهبري

 

بعدازاتمام جنگ مجدداواردحوزه شده وفعاليتم راباسپاه كمافي السابق ادامه دادم ودرسال ٧٢به عنوان رييس تبليغات مركزجهاني اسلامي وپس ازچندين ماه به عنوان مديركل حوزه رياست مركزجهاني علوم اسلامي وابسته به دفترمقام معظم رهبري منصوب شدم .درهمان ايام جهت بررسي وضعيت فرهنگي كشورهاي اسياي ميانه عازم ان كشورهابامرحوم حجه الاسلام ضابط شدم ودراولين سفرتعدادچهل نفرازعلاقه مندان به نظام جمهوري اسلامي راجذب وواردحوزه علميه قم جهت تحصيلات علوم ديني نمودم كه هم اكنون ان عزيزان رهبران كشورهاي اسلامي دراسياي ميانه اند

مديركل حراست سازمانهاي اب شهري وروستايي كل كشور

پس ازسالهاحضوردرتهران ازسپاه ماموربه وزارت نيروشدم وبه عنوان مديركل حراست سازمانهاي اب شهري وروستايي كل كشورمنصوب شدم وباحضوردروزارت نيرونسبت به بكارگيري نيروهاي ارزشي نظام درحراستها اقدام كرده وتحولي عظيم دراين حوزه ايجادنمودم همزمان بااين مسيوليتها نماينده وزيردرهيات بدوي رسيدگي به تخلفات نيزمنصوب شدم وباافرادمتخلف درصنعت برخوردي جدي انجام داده ويانسبت به ارشادانان اقدام نمودم

رياست حراست شركت ابفاي مشهد

حضوردرشهرمشهد ومسيوليت رياست حراست شركت ابفاي مشهد،رياست بازرسي ابفاي مشهد،رياست كميته انشعابات غيرمجازمشهدبرگ زرين ديگري درافتخارات من بودكه يكي ازاقدامات بسيارمهم حقيربازپس گيري ٢٣هكتاراززمينهاي سازمان اب بودكه توسط ارتش مصادره شده بودكه پس ازجلسات متعددباارتش ودستورمقام معظم رهبري كل زمينها به سازمان اب واگذارشدكه هم اكنون محل ايجادمنابع اب مشهددرانجاست

قايم مقام دبيركل سنديكاي بيمه گران كل كشورماموربه وزارت اقتصادشده ونظارت برفعاليت شركتهاي بيمه اي كشور


پس ازحضوردروزارت نيروبنابه پيشنهادتعدادي ازعزيزان وزارت اقتصادودارايي به عنوان قايم مقام دبيركل سنديكاي بيمه گران كل كشورماموربه وزارت اقتصادشده ونظارت برفعاليت شركتهاي بيمه اي كشوررابرعهده گرفتم كه همزمان باان مشاوررييس هيات مديره بانك ايران زمين ومشاورمديرعامل تعاوني مسكن مجلس شوراي اسلامي شدم كه حضوردرصنعت بيمه كشورنيزفتح بابي براي اشنايي بااين صنعت عظيم دركشوربراي حقيرگرديد ضمن انكه حضوردربانك نيزباعث شناخت خوب ومفيدي به سيستمهاي نظارتي وحسابرسي دربانكها گرديد

مربي پرورشي سازمان تبليغات اسلامي

مدرس دروس عالي عقيدتي درسپاه پاسداران

مدرس دروس حراستي درسازمان حراست

-معلم پرورشي دراموزش وپرورش

رئيس كميته قضائى و انضباطى فدراسيون ورزش هاى رزمى wkf كل قاره آسيا

نايب رئيس فدراسيون ورزش هاى رزمى wkf كل قاره آسيا